પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના ૨૦૨૨

પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના ૨૦૨૨

પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના ૨૦૨૨ બધા મંદિર દ્વારા પીએમ મોદી સરકાર દ્વારા ભાજપની સરકાર આવી છે તે મુજબ ખેડૂતોને અથવા મુદ્રા યોજના સહાય આપવામાં આવે છે ભારત સરકારની મુખ્ય યોજના જાહેર કરવામાં આવી છે જેથી સર્વિસ સેક્ટર અભી ખેતી ક્ષેત્રમાં રોકાયેલ આવક પેદા કરતાં સૂક્ષ્મ સાહેબોની દસ લાખથી મુદ્રા નાની એવી વ્યાજ ટકા પ્રમાણ લોન મળી …

પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના ૨૦૨૨ Read More »