ધોરણ 12 પાસ હોય તો સ્ટાફ સિલેકશન

ધોરણ 12 પાસ હોય તો સ્ટાફ સિલેકશન દ્વારા ભરતી 2022

ધોરણ 12 પાસ હોય તો સ્ટાફ સિલેકશન દ્વારા ભરતી 2022 શું તમે ધોરણ 12 પાસ છો તો સ્ટાફ સિલેક્શન દ્વારા ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે વેબસાઈટ પર તમને અલગ અલગ વ્યક્તિઓની જાહેરાત મળે છે તેથી પરીક્ષા માટે સૂચના પ્રકાશિત કરે છે જરૂરી માત્ર પણ વાયુ ઉમેદવારો ભરતી માટે છેલ્લી તારીખ જાન્યુઆરી 2023 પહેલા આજે કરી …

ધોરણ 12 પાસ હોય તો સ્ટાફ સિલેકશન દ્વારા ભરતી 2022 Read More »