ગુજરાત સરકાર દ્વારા મફત પ્લોટ યોજના જાહેર

ગુજરાત સરકાર દ્વારા મફત પ્લોટ યોજના જાહેર

ગુજરાત સરકાર દ્વારા મફત પ્લોટ યોજના જાહેર સરકાર દ્વારા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ગરીબી રેખાઓ માં જીવન જીવતા લોકો માટે સરકાર દ્વારા ખેત મજૂરી દ્વારા અલગ અલગ જોવા જીવી રહ્યા છે તેમનું જીવન તેમના માટે સરકાર મફત પ્લોટ યોજનાની શરૂઆત કરી છે પૂજા સરકાર દ્વારા પંચાયત વિભાગ હેઠળ આ યોજનામાં આવી લેવામાં આવે છે ગુજરાત મફત પ્લોટ …

ગુજરાત સરકાર દ્વારા મફત પ્લોટ યોજના જાહેર Read More »