ઇન્ડિયન ઓઇલ દ્વારા ભરતી 2022

ઇન્ડિયન ઓઇલ દ્વારા ભરતી 2022

ઇન્ડિયન ઓઇલ દ્વારા ભરતી 2022 :- ઇન્ડિયન ઓઇલ દ્વારા અલગ અલગ જિલ્લાઓ પ્રમાણે આ ભરતીની જાહેર કરવામાં આવી છે ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ દ્વારા ઓઇલ દ્વારા ભરતી 2022 એન્જિનિયર જેવા કામો કરતા અલગ અલગ ongc દ્વારા અલગ અલગ ટેકનિકલ દ્વારા કેવો આઈડિયા પ્રમાણે કોર્સ કરેલો હોય તેવા માટે ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવી છે રસ ધરાવતા …

ઇન્ડિયન ઓઇલ દ્વારા ભરતી 2022 Read More »