How to Safely Clean Your Ears: Tips and What to Avoid.

તમારા કાનને સુરક્ષિત રીતે કેવી રીતે સાફ કરવા: ટીપ્સ અને શું ટાળવું. Clean Your Ears

શું તમે ક્યારેય કિડનીની બીમારીથી પીડિત છો અથવા કોઈ સંબંધીને આ સમસ્યા છે? કિડનીના રોગો અને તેનાથી બચવાના ઉપાયો વિશે તમે ઘણું શીખી શકો છો. સારા સમાચાર એ છે કે કિડનીના લગભગ તમામ રોગોની સારવાર કરી શકાય છે અને ડરમાં જીવવાની જરૂર નથી.

Also readમતદારયાદી ખાસ સુધારણા કાર્યક્રમ – 2023

આ એપમાં કિડનીના તમામ રોગો, લક્ષણો, કારણો, જોખમી પરિબળો, નિદાન, સારવાર અને ઘરગથ્થુ સંભાળના ઉપાયો વિશે વ્યાપક સમજૂતી છે.

Clean Your Ears

તમારા કાનની સફાઈ એ વ્યક્તિગત સ્વચ્છતાનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે, પરંતુ તમારા કાનને નુકસાન ન થાય અથવા ચેપ ન લાગે તે માટે તેને સુરક્ષિત રીતે કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. તમારા કાનને સુરક્ષિત રીતે કેવી રીતે સાફ કરવા અને શું ટાળવું તે અંગે અહીં કેટલીક ટીપ્સ આપી છે:

કોટન સ્વેબ્સનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળો: કોટન સ્વેબ્સ, અથવા ક્યુ-ટીપ્સ, તમારી કાનની નહેરમાં ઇયરવેક્સને વધુ દબાણ કરી શકે છે અને તમારી કાનની નહેરની નાજુક ત્વચાને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. તેઓ ચેપનું જોખમ પણ વધારી શકે છે.

Also read ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમીમાં લુ થી બચવા માટે શું કરવું અને શું ન કરવું

કાનના ટીપાંનો ઉપયોગ કરો: જો તમારી પાસે ઇયરવેક્સ વધારે પડતું હોય, તો ઇયર ડ્રોપ્સનો ઉપયોગ મીણને નરમ કરવામાં અને તેને દૂર કરવામાં સરળ બનાવવામાં મદદ કરી શકે છે. તમે ઓવર-ધ-કાઉન્ટર ઇયર ડ્રોપ્સ ખરીદી શકો છો અથવા તમારા ડૉક્ટરને પ્રિસ્ક્રિપ્શન માટે કહી શકો છો.

ભીના કપડાનો ઉપયોગ કરો: તમારા કાનની બહારના ભાગને ભીના કપડાથી હળવા હાથે લૂછવાથી ગંદકી અને કચરો દૂર કરવામાં મદદ મળી શકે છે. તમારી કાનની નહેરમાં કાપડ નાખશો નહીં, કારણ કે તેનાથી નુકસાન થઈ શકે છે.

Also read વહાલી દીકરી યોજના ફોર્મ PDF Download

કાનને સાફ કરવાની યોગ્ય રીત તેમજ કાનની કાળજી રાખવા બાબતે વિગતવાર માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો

કાનની સિંચાઈનો ઉપયોગ કરો: કાનની સિંચાઈમાં વધુ પડતા ઈયરવેક્સને બહાર કાઢવા માટે ગરમ પાણીના હળવા પ્રવાહનો ઉપયોગ કરવાનો સમાવેશ થાય છે. તમે તમારી સ્થાનિક દવાની દુકાનમાંથી કાનની સિંચાઈની કીટ ખરીદી શકો છો અથવા તમારા ડૉક્ટરને પ્રક્રિયા કરવા માટે કહી શકો છો.

તીક્ષ્ણ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરશો નહીં: તમારી કાનની નહેરમાં ક્યારેય પણ તીક્ષ્ણ વસ્તુઓ દાખલ કરશો નહીં, જેમ કે હેરપેન્સ. આ તમારા કાનને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે અને ચેપનું જોખમ વધારે છે.

Also read બેસવાની ખોટી રીતથી માથું, ગરદન અને પીઠનો દુખાવો થાય છે

તબીબી સહાય ક્યારે લેવી તે જાણો: જો તમને દુખાવો, સ્રાવ અથવા સાંભળવાની ખોટ અનુભવાય, તો તરત જ તબીબી મદદ લેવી. આ કાનના ચેપ અથવા અન્ય ગંભીર સ્થિતિના ચિહ્નો હોઈ શકે છે.

નિષ્કર્ષમાં, તમારા કાનની સફાઈ મહત્વપૂર્ણ છે, પરંતુ તે સુરક્ષિત રીતે કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. કપાસના સ્વેબ્સ અથવા તીક્ષ્ણ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળો અને વધારાનું ઇયરવેક્સ દૂર કરવામાં મદદ કરવા માટે કાનના ટીપાં અથવા સિંચાઈનો ઉપયોગ કરવાનું વિચારો. જો તમને કોઈ દુખાવો, સ્રાવ અથવા સાંભળવાની ખોટનો અનુભવ થાય, તો તરત જ તબીબી સહાય મેળવો.

How do you remove ear wax at home?

If your doctor recommends that you try to remove earwax at home: Soften and loosen the earwax with warm mineral oil. You also can try hydrogen peroxide mixed with an equal amount of room temperature water. Place 2 drops of the fluid, warmed to body temperature, in the ear two times a day for up to 5 days.

Also read જેમાં તમે ફોટા નો બેકગ્રાઉન્ડ કલર બદલી શકશો. કરો ટ્રાય અને પછી જોવો ફોટા આલ્બમ જેવા થશે

How do you clean your ears without tips?

So how do I clean my ears without cotton swabs? A damp, warm cloth can wipe away ear wax from the outer ear canal, and will not drive wax deeper into your ear. Over the counter softeners can soften wax and make it easier to remove. Typical ingredients in ear softening drops are saline, glycerin, baby oil, or peroxide.

How often should you clean ears?

Also read વજન ઘટાડવા માટે ની સારી અને ફાયદાકાર ટિપ્સ

every two to four weeks

Frequent washing, however, can do more harm than good because it strips the ear of this delicate, protective lining, leaving the way open for bacteria to get in and multiply. Experts, recommend that you only clean your ears every two to four weeks.

What is the trick to cleaning ear wax?

Also read 🔳 જમીનના વર્ષો જુના રેકર્ડ મેળવવા માટે હવે ઓનલાઇન વર્ષો જૂનું જમીન રેકર્ડ માટે નીચે ક્લિક કરો

Earwax removal tips

Instead, soak a cotton ball and drip a few drops of plain water, a simple saline solution, or hydrogen peroxide into the ear with your head tilted so the opening of the ear is pointing up. Keep it in that position for a minute to allow gravity to pull the fluid down through the wax.

How do doctors clean ears?

Image result

Earwax removal by a health care provider

Your health care provider can remove excess wax by using a small, curved tool called a curet or by using suction techniques. Your provider can also flush out the wax using a syringe filled with warm water and saline or diluted hydrogen peroxide.

Also read how to online earn money

How do I know if my ears need cleaning?

4 Signs You Need Professional Ear Cleaning

  1. Blocked ears. If you feel like your ears are clogged or blocked, this may indicate that there is too much earwax within the ear. …
  2. Ear pain. Pain in the ears can be associated with infections, but often, it’s a symptom of excessive earwax. …
  3. Dark earwax. …
  4. Loss of hearing.

What happens if you don’t clean your ears?

Image result

Excessive earwax can build up and harden causing a blockage in the ears that impedes proper hearing. Left unchecked it can also cause ear pain and infections. If you notice any of the following you likely have excess wax buildup and should see a hearing care professional to get them cleaned: Muted or muffled hearing

What is the safest way to deal with earwax?

Do not use your fingers or any objects like cotton buds to remove earwax. This will push it in and make it worse. Earwax usually falls out on its own. If it does not and blocks your ear, put 2 to 3 drops of medical grade olive or almond oil in your ear 3 to 4 times a day.

What is earwax caused from?

The wax in your ears is made by glands in the skin of your outer ear canal. The wax and tiny hairs in these passages trap dust and other materials that could damage deeper parts of your ear, such as your eardrum. In most people, a small amount of earwax regularly makes its way to the ear opening.

Which oil is best in ear?

What oil is best? Use a cooking oil, such as olive oil, canola oil, sunflower oil, or rice bran oil. It’s best not to use any oil with a fragrance (i.e. baby oil), as this can irritate sensitive skin in the ear canal.

What oil is best for cleaning ears?

Mineral oil works very nicely to treat problems with ear wax buildup. It is safe to use in a patient with ear tubes or a hole in the eardrum.

Do headphones cause earwax?

Earwax production is often triggered by what hearing health care professionals call a contact stimulus. Objects like headphones, earbuds and even hearing aids that contact and rub the ears are the biggest culprits. By producing more earwax, your ears are trying to protect themselves from irritation or infection.

Which oil is good for ear Ayurveda?

Sesame Oil

Ayurveda most certainly has a love affair with this oil & after using it, it is easy to see why! Sesame oil is warming & grounding to the nervous system; thus, it is a fabulous oil to ease excess vata dosha in the body. It is highly nourishing & moisturizing, bringing deep relief to dry or itchy ears.

Why is my earwax dark?

Image result

Dark brown or black colored earwax is typically older, so its color comes from the dirt and bacteria it has trapped. Adults tend to have darker, harder earwax. Dark brown earwax that is tinged with red may signal a bleeding injury. Light brown, orange or yellow earwax is healthy and normal.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top