તલાટી પરીક્ષા માટે ઉમેદવારો માટે અગત્યની સૂચના

તલાટી પરીક્ષા

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક-૧૦/૨૦૨૧-૨૨ ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી કમ મંત્રી) ની સીધી ભરતીની જાહેરાત અન્વયે કુલ 17,10,368 ઉમેદવારો નોંધાયેલ છે. ઉપરોકત જાહેરાત અન્વયેની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તા. 07/05/2023 ના રોજ મંડળ દ્વારા યોજાનાર છે.

તલાટી પરીક્ષા માટે ઉમેદવારો માટે અગત્યની સૂચના

હસમુખ પટેલ દ્વારા તલાટી પરીક્ષાના ઉમેદવારો માટે આજે ખાસ અગત્યની સૂચનાઓ ટ્વિટ કરવામાં આવી છે. જે તમે નીચે આપેલ તમામ ટ્વિટ જોઈ શકો છો.

Also read Sabar Dairy Recruitment 2023

Also read હળદરનું દૂધ પીવું: 13 ભયંકર રોગોનો સોનેરી ઉપાય

તલાટી માટે અગત્યની માહિતી અંગે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો comment માં જણાવજો.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top