તમને ખબર છે ગુગલના CEO સુંદર પિચાઈનો કેટલો છે પગાર ?

સુંદર પિચાઈ ( Sundar Pichai ) 42 વર્ષની ઉમરે જ, ગુગલના સીઈઓ બની ગયા હતા. આજે વશ્વ માં સફળતાના શિખર પર બિરાજમાન સુંદર પિચાઈએ, 17 વર્ષની ઉમરે જ આઈઆઈટીની પ્રવેશ પરીક્ષા પાસ કરી હતી. CEO

તમને ખબર છે ગુગલના CEO સુંદર પિચાઈનો  કેટલો છે  પગાર ?

ગુગલના સીઈઓ સુંદર પિંચાઈ

Also read જેમાં તમે ફોટા નો બેકગ્રાઉન્ડ કલર બદલી શકશો. કરો ટ્રાય અને પછી જોવો ફોટા આલ્બમ જેવા થશે

Sundar Pichai, the CEO of the world’s number one search engine Google, will celebrate his 49th birthday on July 12. Pichai of Indian origin was born on July 12, 1972 in Tamil Nadu. On August 10, 2015, he was appointed as the CEO of Google Company. Also, Pichai is currently the CEO of Alphabet, Google’s parent company. In December 2019, he was appointed CEO of Google as well as Alphabet.

Also read ગુજરાતનો ડેરી ઉદ્યોગ. | ગુજરાતમાં આવેલી ડેરીઓ..

After becoming the CEO of Alphabet, Sundar Pichai’s salary has also increased and today he is the highest paid CEO in the world. During the year 2020, Sundar Pichai’s basic salary (salary) was around 15 crore rupees (US 2 million dollars). Apart from this he gets about 37 crores (5 million) as other allowances. If these two are combined, their total salary comes to around Rs 52 crore.

Salary increased after becoming the CEO of Alphabet Sundar Pichai’s salary has increased a lot after becoming the CEO of Alphabet. Before this, he only worked as the CEO of Google. Meanwhile, his salary in the year 2019 was around 4.8 crore rupees (6.5 lakh dollars). Apart from this, he was given around 24 crore rupees (US$ 3.3 million) as other allowance.

ALSO READ Strava: Track Running, Cycling & Swimming Application

Pichai among the most influential people in the world

Just like every year, Time magazine announced the list of 100 most influential people in the world in 2020. In which the name of Sundar Pichai from the business world was in the list of 100 influential people of the world. Sundar Pichai has been working at Google for the past 16 years and is also an inspiration to millions of Indians as the CEO of the world’s most valuable tech company, Google.

Also read Free Document Scanner Application, PDF Scanning

ગુજરાતી માં ન્યૂઝ આ સમ્પુણઁ માહિતી જોવો

Educated at Madras-Khadakpur

Sundar Pichai was born in 1972 in Tamil Nadu. Sundar’s father was an engineer in the British company GEC. Pichai studied till standard ten from Chennai. He then obtained a degree in Metallurgical Engineering from IIT Kharagpur (1989-93). Sundar Pichai was always the topper of his batch. In the final examination, he topped his batch and bagged a silver medal. I.I.T. After completing his studies in , Pichai went to Stanford University in America for further studies. And settled there.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top